De Vlaamse regering investeert 20 miljoen euro in het project i-Learn. Het doel van dit project is om via een open portaal specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit basis en secundair onderwijs, zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

Gepersonaliseerd leren gaat niet langer uit van het idee dat een klasgroep volledig homogeen is. Het is onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en voorkeuren van elke individuele leerling. Op die manier dagen we leerlingen op hun sterkste punten uit en spijkeren we tegelijk tekorten bij. Technologie kan leerkrachten helpen om de individuele noden van hun leerlingen sneller en beter in kaart te brengen en vooral te integreren in hun concrete lespraktijk. De Vlaamse Regering trekt nu 20 miljoen euro uit om via het project i-Learn deze mogelijkheden gratis aan scholen aan te bieden.

i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen zijn. Uit de Onderwijs Monitor kwam al naar voor dat het onderwijs vragende partij is voor meer slimme toepassingen. Nu worden die noden verder geconcretiseerd. Welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en didactische kenmerken moeten die voldoen? Op basis van die concrete noden en een grondige screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat, schrijven we een aanbesteding uit om de meest geschikte oplossingen naar ons onderwijsveld te brengen, en dat zowel met bestaande als met nieuw te ontwikkelen leerinhouden. Alles wordt gratis aangeboden via het i-learn leerlingenportaal, naar analogie en in volle interactie met het bestaande platform KlasCement voor leerkrachten. Er komt ook omkadering en begeleiding voor de leerkrachten, zodat zij de digitale leeromgevingen optimaal kunnen inzetten voor hun leerlingen. Alle bestaande navormings- en opleidingsinstituten kunnen intekenen om hier toe bij te dragen.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Met ons onderwijs willen we het beste uit elk kind halen. Gepersonaliseerd onderwijs kan een grote hulp zijn voor de leerkrachten om snel te achterhalen wat welk kind precies nodig heeft om vooruitgang te boeken. Soms kunnen dat moeilijkere oefeningen zijn, soms misschien herhalingen of zelfs een andere methode of uitleg. Of misschien zelfs hulp van een andere leerlingen, want peer-to-peer learning zal ook deel uitmaken van het project. Ik ben fier dat ik vanuit Innovatie investeren 20 miljoen euro kan investeren om dit project binnen 4 jaar ingebed te krijgen in het onderwijs.

Via i-Learn leren we op systeemniveau ook meer over welke oplossingen effectief het verschil maken. Per leerplatform kunnen we ook met geanonimiseerde gebruikersdata aan de slag om die nog beter af te stemmen op de node van het Vlaamse onderwijsveld.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving is doordrongen van technologie, ook onze klaslokalen. Zo zijn er meer en meer laptops, desktops, tablets en digitale schoolborden. Heeft bijna elke school draadloos internet en maken leraren vaker gebruik van ICT in de les. Toch is er nood aan meer slimme software die digitaal leren ondersteunt. Dat is software die zich aanpast op maat van elke leerling, de snelheid waarmee deze leert en feedback stuurt naar de leraar over de leerwinst die elke jongere maakt. Deze Vlaamse Regering investeert daarom 20 miljoen euro in het project I-Learn van imec. Met deze middelen gaan zij op zoek naar geschikte software, bieden deze gratis aan en begeleiden leraren om deze ten volle te benutten. Zo maken we een sprong vooruit voor het gebruik van slimme software en realiseren we samen met leraren en scholen een omgeving die inspeelt op concrete noden in de klas.

Piet Desmet, projectleider van het i-Learn-project vanuit imec en KU Leuven: “Het i-Learn platform biedt straks een geheel aan digitale leertoepassingen aan die individualisering en personalisatie binnenbrengen in het ganse Vlaamse onderwijsveld, en dat vanuit een sterk beveiligd en stabiele leerlingenportaal. Gepersonaliseerd digitaal leren is een cruciale hefboom voor toekomstgericht onderwijs. En dat met een adequate didactische omkadering en in volle samenwerking met alle kernspelers uit het veld. Performante technologie als krachtige hefboom om onze onderwijsdoelstellingen waar te maken. Leren beter afstemmen op het profiel van elk kind. Waarbij technologie en didactiek hand in hand gaan en we het beste uit beide werelden samenbrengen. Ons ganse Vlaamse onderwijs kan van verantwoorde digitalisering alleen maar de vruchten van plukken”.